PRÁVNÍ SLUŽBY

nabízíme ve všech oblastech práva. Právní poradenství poskytujeme s ohledem na prosazování zájmů klienta a s důrazem na rychlost a efektivitu řešení. Samozřejmostí je individuální přístup ke klientovi a poskytnutí právní pomoci v jakékoliv životní situaci klienta, ať v soukromém životě nebo v pracovní sféře.

Při poskytováních právních služeb spolupracujeme se znalci, daňovými poradci, notáři a dalšími odborníky tak, aby bylo poskytování služeb při řešení složitějších případů v co nejvyšší míře komplexní.

fotka

NAŠE KANCELÁŘ

MGR. BC. TOMÁŠ MRAVEC, ADVOKÁT


Mgr. Bc. Tomáš Mravec je samostatným advokátem zapsaným v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 16296. Studiem na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze získal titul magistr práv. Po studiu práva si dále zvyšoval svou odbornou kvalifikaci na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, oboru podnikové sféry, získal titul Bc. Získané vzdělání v těchto oborech mu umožňuje řešit problémy klientů nejen z pohledu právního, ale i z hlediska ekonomického, což je přínosné především pro podnikající klienty a obchodní společnosti.

Obsazení kanceláře

 

PRÁVNÍ SLUŽBY

KORPORÁTNÍ A OBCHODNÍ PRÁVO

Podnikajícím klientům poskytujeme právní služby ve všech situacích podnikatelského života. Své právní služby nabízíme jak v souvislosti s běžným fungováním podnikatele, tak v případě mimořádných situací.

innost podnikajících klientů je spojena především s uzavíráním smluv. Téměř denním předmětem poskytovaných služeb je tak sepis návrhů smluv, jejich připomínkování, revize, navrhování zajištění povinností ze smluv a řešení odpovědnosti za porušení povinností. Jedná se především o kupní smlouvy, smlouvy o dílo a tzv. nepojmenované smlouvy uzavírané ve stavebnictví, strojírenství, potravinářském průmyslu, v odvětví poradenských služeb a informačních technologií.

Klientům, kteří se dostanou do sporu se svým obchodním partnerem nebo třetí osobou, nabízíme možnost zastupování ve sporu a vedení vyjednávání za účelem dosažení smíru. Vzhledem k potřebě klientů řešit především obchod a nikoli spory usilujeme vždy v první řadě o dosažení smírného řešení přijatelného pro klienta. Jestliže uzavření smíru se ukáže jako nemožné, zastupujeme klienty v soudním nebo rozhodčím řízení.

 • Získávání živnostenských a jiných podnikatelských oprávnění
 • Zakládání obchodních společností a družstev včetně řízení o zápisu do obchodního rejstříku a změn jednotlivých zapsaných údajů
 • Zápisy do evidence skutečných majitelů
 • Svolávání valných hromad a členských schůzí a zastupování klientů na jednáních těchto orgánů, zpracování výstupů z jednání orgánů obchodních společností a družstev
 • Změny v personálním složení orgánů obchodních společností
 • Převody obchodních podílů v obchodních společnostech
 • Přeměny obchodních společností (fúze, rozdělení, převod jmění na společníka, změna právní formy)
 • Rušení a likvidace obchodních společností
 • Vymáhání pohledávek ze závazkového vztahu a vymáhání náhrady škody
 • Dodatečné zajištění pohledávek (postoupení pohledávek, dohody o narovnání, uznání závazku)
 • Nekalá soutěž
 • Směnky a uplatňování nároků z nich
 • GDPR

OBČANSKÉ PRÁVO

Svým klientům poskytujeme právní poradenství v oblasti občanského práva, zejména řešení každodenních právních problémů, jako posouzení jejich smluvních a mimosmluvních vztahů, vypracování smluv, dohod a veškerých dalších souvisejících dokumentů.

 • Sepisování a posuzování smluv dle občanského zákoníku i smluv nepojmenovaných, vždy v souladu s individuálními požadavky a potřebami konkrétního klienta
 • Spotřebitelské smlouvy a spory vzniklé ze spotřebitelských smluv
 • Poskytování právní pomoci v oblasti ochrany osobnosti
 • Řešení sporů o vlastnické právo
 • Řešení sousedských sporů
 • Dědické právo, zejména sepisování závětí, listin o vydědění, zastupování v dědickém řízení
 • Vymáhání pohledávek ze závazkového vztahu a vymáhání náhrady škody
 • Dodatečné zajištění pohledávek (postoupení pohledávek, dohody o narovnání, uznání závazku)
 • Sepis žádosti o zápis práv průmyslového vlastnictví (ochranná známka, vynález, užitný vzor, průmyslový vzor apod.) a ochrana při porušení práv duševního vlastnictví.

RODINNÉ PRÁVO

V oblasti rodinného práva řešíme zejména problematiku související s rozvodovými řízeními, vypořádání všech vztahů bývalých i současných manželů, zejména majetkoprávních, s možnostmi řešení právních vztahů za trvání manželství (zúžení či rozšíření SJM). Rovněž se zabýváme otázkou úpravy poměrů nezletilých dětí (péče, styk a výživné).

 • Vypracování předmanželské smlouvy a smlouvy mezi manželi týkající se rozsahu společného jmění manželů
 • Právní poradenství ohledně rozvodu manželství a zrušení registrovaného partnerství, vypracování návrhů (žalob, vyjádření) a zastupování klientů u soudů
 • Právní poradenství při vypořádání společného jmění manželů, jeho rozdělení při rozvodu, vypracování smluv, návrhů a právní zastoupení u soudu
 • Právní poradenství ve věci úpravy práv a povinností k nezletilým dětem (v případě rozvodu manželství), tj. otázky ohledně svěření nezletilého dítěte do péče jednoho z rodičů, střídavá péče apod., včetně vypracování příslušných dohod mezi rodiči, návrhů k soudu a zastupování rodiče u soudu v opatrovnickém řízení
 • Právní pomoc ohledně výživného k nezletilým (i zletilým) dětem, tj. stanovení výživného, zvýšení výživného, snížení výživného, včetně vypracování příslušných dohod mezi rodiči, návrhů k soudu a zastupování rodiče (dítěte) u soudu v tomto řízení

PRACOVNÍ PRÁVO

V oblasti pracovního práva poskytujeme svým klientům právní poradenství v souvislosti se sepisem pracovních smluv a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, změn a ukončení pracovněprávního vztahu, a to včetně úprav zákazu konkurence, přidělování zaměstnanců k výkonu práce u jiného zaměstnavatele, vypracovávaní vnitřních směrnic a pracovních řádů upravujících práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců a dále práva odborových organizací včetně vytváření stanov a jejich registrace.

Samostatnou kapitolou je zastupování oprávněných zájmů mých klientů v pracovněprávních sporech.

 • Poradenství při vzniku, změně a rozvázání pracovního poměru, resp. dohody o práci konané mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti)
 • Poradenství při přípravě vnitřních pracovněprávních předpisů zaměstnavatele
 • Pracovněprávní audity
 • Náhrada škody způsobená v pracovněprávním vztahu
 • Zastupování při sporech z neplatného rozvázání pracovního poměru

NEMOVITOSTI

V oblasti nemovitostí poskytujeme svým klientům právní služby v podobě sepisu kupních či darovacích smluv na nemovitosti (zejména k bytům, domům, pozemkům), podání návrhu na vklad vlastnických či jiných práv do katastru nemovitostí, případně další úkony spojené s nemovitostmi (zápis a výmaz věcných břemen či jiných věcných práv, rozdělení či směna nemovitostí atd.).

Zaměřujeme se také na záležitosti spojené se vznikem bytového spoluvlastnictví (např. sepis tzv. prohlášení vlastníka, stanov společenství vlastníků).

Rovněž máme zkušenosti s problematikou stavebního práva, kdy klientům připravujeme např. námitky v tomto řízení nebo posuzujeme právní souladnosti stavebního záměru.

 • Komplexní právní servis v oblasti nákupu a prodeje nemovitostí a bytových jednotek (včetně zajištění úschovy a vypořádání kupní ceny, posouzení právního stavu nemovitostí určených ke koupi)
 • Zastupování před katastrálními úřady
 • Řešení vztahů mezi spoluvlastníky, zejm. vypořádání spoluvlastnictví
 • Příprava prohlášení vlastníka, stanov společenství vlastníků

ADVOKÁTNÍ ÚSCHOVA

Největší devízou advokátní úschovy je poskytnutí záruky smluvním stranám, že bude řádně splněna ujednaná dohoda. Advokátní úschova představuje jistotu pro kupujícího, že kupní cena bude uhrazena prodávajícímu teprve poté, co se kupující skutečně stane vlastníkem nemovitosti, tedy po vkladu do katastru nemovitostí. Naopak prodávající má jistotu, že obdrží řádně a včas kupní cenu, která je složena do úschovy u nezávislé třetí strany – u advokáta. Advokátní úschova je ve srovnání s úschovou notářskou či bankoví levnější, rychlejší a méně formální.

SPORTOVNÍ PRÁVO

Věnujeme se právnímu poradenství pro sportovce, sportovní kluby i sportovní organizace. Připravujeme či revidujeme smlouvy sportovců, smluvní zajištění marketingu, sponzoringu nebo reklamních smluv. Nabízíme i zastupování sportovců při vyjednávání podmínek při uzavírání smluv.

INSOLVENČNÍ PRÁVO

Klientům nabízíme právní služby v oblasti insolvenčního práva určené jak věřitelům, tak dlužníkům, kteří se dostali do problémů se splácením dluhů. V takovém případě vyjednáváme s věřiteli o možnosti splátek či připravujeme návrh na zahájení insolvenčního řízení ze strany dlužníka a dále jej v tomto řízení zastupujeme. V této souvislosti posuzujeme vhodný způsob řešení úpadku klienta.

Pomáháme rovněž ochránit druhého z manželů v situaci, kdy je jeden z manželů ohrožen exekucemi, případně insolvencí.

 • Poradenství při řešení hrozícího úpadku i v průběhu insolvenčního řízení a návrhy způsobu jeho řešení
 • Zastupování dlužníků i věřitelů v rámci všech fází insolvenčního řízení
 • Ochrana před šikanózními insolvenčními návrhy
 • Uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení

TRESTNÍ PRÁVO

Zastupujeme klienty v rámci celého procesu trestního řízení a nabízíme rovněž pomoc v případě spáchání přestupku, zejména se zaměřujeme na agendu dopravních přestupků.

 • Kompletní obhajoba v trestním řízení
 • Sepis trestních oznámení
 • Poskytování právní pomoci při podání vysvětlení či svědecké výpovědi
 • Sepisování dohod v rámci trestního řízení
 • Zastupování při jednání o dohodě o vině a trestu
 • Vyjednávání dalších odklonů v rámci trestního řízení
 • Obhajoba mladistvých, resp. opatrovnictví dětí, podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže
 • Obhajoba odsouzených při podmíněném propuštění z výkonu trestu, přerušení výkonu trestu atd.
 • Zastupování poškozených v trestním řízení včetně uplatnění nároku na náhradu újmy

ODMĚNA

Při určování výše odměny za poskytování právních služeb se řídíme vyhláškou č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif). Podle odborné a časové náročnosti, potřeby použití cizího jazyka nebo cizího právního řádu při poskytování právní služby může být odměna sjednána různými způsoby:

time

HODINOVÁ SAZBA

Celková odměna se stanoví jako násobek sjednané hodinové sazby a počtu hodin strávených při poskytování právních služeb konkrétnímu klientovi. Jedná se o nefrekventovanější způsob stanovení odměny.

paper

ÚKONOVÁ ODMĚNA

Odměna je stanovena podle počtu úkonů právní služby, které byly v konkrétní věci učiněny. Sazba za jeden úkon právní služby je sjednána dohodou nebo odkazem na advokátní tarif.

fixed

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA ZA PRÁVNÍ SLUŽBU

Používá se v případě jednorázových komplexních právních služeb, které vyžadují více různorodých úkonů právní služby (např. rozvod, převod nemovitosti, zrušení a vypořádání spoluvlastnictví atd.). Odměna se stanoví paušální částkou za "vyřízení věci" bez ohledu na časovou náročnost a počet úkonů právní služby.

partial

PODÍL NA HODNOTĚ VĚCI

Odměna se stanoví jako procentní podíl na hodnotě věci či jiného předmětu poskytované právní služby.

KONTAKT

MGR. BC. TOMÁŠ MRAVEC, ADVOKÁT

 • Hřebíčkova 1320/AA
 • Malenovice
 • 763 02 Zlín
©MGR. BC. TOMÁŠ MRAVEC 2022 CREATED BY NEBENET.CZ